Colour name: Onyx Glow 44/38/56
Colour code: 44/38/56